Có 1 kết quả:

bū chuò

1/1

bū chuò

phồn thể

Từ điển phổ thông

ăn uống tham lam

Một số bài thơ có sử dụng