Có 1 kết quả:

yú guāng

1/1

yú guāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) (out of) the corner of one's eyes
(2) peripheral vision
(3) residual light
(4) light of the setting sun

Một số bài thơ có sử dụng