Có 1 kết quả:

yú huī

1/1

yú huī

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) twilight
(2) afterglow

Một số bài thơ có sử dụng