Có 1 kết quả:

yú liú wú fú hào shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

unsigned remainder (i.e. the remainder after rounding to the nearest integer)