Có 1 kết quả:

yú liáng

1/1

yú liáng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

surplus grain

Một số bài thơ có sử dụng