Có 1 kết quả:

hún dùn

1/1

hún dùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wonton
(2) see also 餛飩|馄饨[hun2 tun5]