Có 2 kết quả:

jiàn biéjiàn biè

1/2

jiàn bié

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to give a farewell dinner

Một số bài thơ có sử dụng

jiàn biè

phồn thể

Từ điển phổ thông

tiễn biệt

Một số bài thơ có sử dụng