Có 1 kết quả:

xiànr bǐng

1/1

xiànr bǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

erhua variant of 餡餅|馅饼[xian4 bing3]