Có 1 kết quả:

guǎn zi

1/1

guǎn zi

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) restaurant
(2) theater (old)