Có 1 kết quả:

guǎn bīn

1/1

guǎn bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) private teacher
(2) preceptor

Một số bài thơ có sử dụng