Có 1 kết quả:

jī kě

1/1

jī kě

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) hungry and thirsty
(2) (fig.) to crave (knowledge, love etc)