Có 1 kết quả:

yǐn liào

1/1

yǐn liào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) drink
(2) beverage