Có 1 kết quả:

yǐn jiǔ jià chē

1/1

Từ điển Trung-Anh

drink and drive (moderately high blood alcohol concentration)