Có 1 kết quả:

shì wù

1/1

shì wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) decorations
(2) jewelry