Có 1 kết quả:

bǎo gér

1/1

bǎo gér

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to belch (on a full stomach)