Có 1 kết quả:

bǎo sī náng

1/1

bǎo sī náng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to stuff one's pockets
(2) to enrich oneself dishonestly