Có 1 kết quả:

bǎo jīng fēng shuāng

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) weather-beaten
(2) having experienced the hard ship of life