Có 1 kết quả:

bǐng qián

1/1

bǐng qián

giản thể

Từ điển phổ thông

bánh bích quy