Có 1 kết quả:

bǐng xíng tú

1/1

bǐng xíng tú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) pie chart
(2) pie diagram