Có 1 kết quả:

bǐng gān

1/1

bǐng gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) biscuit
(2) cracker
(3) cookie
(4) CL:片[pian4],塊|块[kuai4]