Có 1 kết quả:

xiàn bǐng

1/1

xiàn bǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) meat pie
(2) pie
(3) pasty