Có 1 kết quả:

guǎn bīn

1/1

guǎn bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) private teacher
(2) preceptor