Có 1 kết quả:

shǒu xiàn

1/1

shǒu xiàn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

principal county magistrate in imperial China