Có 1 kết quả:

shǒu zì mǔ pīn yīn cí

1/1

Từ điển Trung-Anh

acronym