Có 1 kết quả:

shǒu wěi xiāng jiē

1/1

shǒu wěi xiāng jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to join head to tail
(2) bumper-to-bumper (of traffic jam)