Có 1 kết quả:

shǒu céng

1/1

shǒu céng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first floor
(2) ground floor

Một số bài thơ có sử dụng