Có 1 kết quả:

shǒu xí zhí xíng guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

chief executive officer (CEO)