Có 1 kết quả:

shǒu xí cái wù guān

1/1

Từ điển Trung-Anh

chief financial officer (CFO)