Có 1 kết quả:

shǒu cì gōng kāi zhāo gǔ

1/1

Từ điển Trung-Anh

initial public offering (IPO)