Có 1 kết quả:

shǒu bàn

1/1

shǒu bàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first organized
(2) to run sth for the first time