Có 1 kết quả:

shǒu xuǎn

1/1

shǒu xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) first choice
(2) premium
(3) to come first in the imperial examinations