Có 1 kết quả:

xiāng pēn pēn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) delicious
(2) savory