Có 1 kết quả:

xiāng jiāo yù nèn

1/1

Từ điển Trung-Anh

a beautiful woman