Có 1 kết quả:

xiāng zǐ lán

1/1

xiāng zǐ lán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) vanilla
(2) Vanilla planifolia