Có 1 kết quả:

xiāng kè

1/1

xiāng kè

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Buddhist pilgrim
(2) Buddhist worshipper