Có 1 kết quả:

xiāng gān

1/1

xiāng gān

giản thể

Từ điển Trung-Anh

smoked bean curd