Có 1 kết quả:

xiāng liào

1/1

xiāng liào

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) spice
(2) flavoring
(3) condiment
(4) perfume