Có 1 kết quả:

xiāng huì ㄒㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

a company of pilgrims