Có 1 kết quả:

xiāng huì

1/1

xiāng huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

a company of pilgrims