Có 1 kết quả:

xiāng guì

1/1

xiāng guì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

see 桂皮[gui4 pi2], Chinese cinnamon

Một số bài thơ có sử dụng