Có 1 kết quả:

xiāng bīn

1/1

xiāng bīn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

champagne (loanword)