Có 1 kết quả:

xiāng chéng

1/1

xiāng chéng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

orange (tree and fruit)