Có 1 kết quả:

xiāng bīn

1/1

xiāng bīn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

champagne (loanword)

Một số bài thơ có sử dụng