Có 1 kết quả:

xiāng yuán

1/1

xiāng yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

grapefruit