Có 1 kết quả:

xiāng qì

1/1

xiāng qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) fragrance
(2) aroma
(3) incense