Có 1 kết quả:

xiāng tāng mù yù

1/1

Từ điển Trung-Anh

to bathe in a fragrant hot spring (idiom)