Có 1 kết quả:

xiāng yóu

1/1

xiāng yóu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) sesame oil
(2) perfumed oil