Có 1 kết quả:

xiāng pāo shù

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) citron (Citrus medica)
(2) grapefruit