Có 1 kết quả:

xiāng huá

1/1

xiāng huá

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

creamy