Có 1 kết quả:

xiāng huǒ qián

1/1

Từ điển Trung-Anh

donations to a temple