Có 1 kết quả:

xiāng lú

1/1

xiāng lú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) a censer (for burning incense)
(2) incense burner
(3) thurible